Privacy

Privacy policy Amfico-Ampe Accountancy

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door “AMFICO-AMPE ACCOUNTANCY”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8210 Loppem, Autobaan 15/4, met ondernemingsnummer BTW BE0892.769.291, met als contactpersoon, de heer Alexander Ampe (*@ampe-accountancy.be)

De verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacy rechten zo goed mogelijk te respecteren. De verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is. 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

 “Amfico-Ampe Accountancy” verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen tot stand te brengen. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige en historische cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële cliënten en potentiële werknemers. 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

“Amfico-Ampe Accountancy” verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Klantenacceptatieprocedure 

Als IAB-vennootschap zijn wij onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. In toepassing van deze wetgeving dienen onze klanten een opdrachtbrief te ondertekenen. Voor alle diensten waarvoor u beroep wenst te doen op ons verzamelen wij uw identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, BTW nummer en lezen wij uw identiteitskaart in. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in de wettelijke verplichting die op ons rust.

In het kader van onze aangeboden diensten

In het kader van onze aangeboden diensten van fiscaliteit, accountancy, boekhouding en adviesverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten. Deze gegevens kunnen naast contactgegevens en facturatiegegevens eveneens sociaal-demografische gegevens, financiële gegevens, facturatiegegevens, kopie identiteitskaart, boekhoudkundige gegevens, personeelsgegevens, contracten, rekeninguittreksels en dergelijke bevatten. Deze gegevens worden voornamelijk bij de cliënt opgevraagd. Tevens is het mogelijk dat wij gegevens verkrijgen via derden zoals overheidsadministraties en deze gegevens gebruiken in het kader van de contractuele opdracht. 

“Amfico-Ampe Accountancy” verwerkt bijzondere of gerechtelijke persoonsgegevens enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming. Deze zal u worden gevraagd op het moment dat uw bij ons klant wordt via een opdrachtbrief of bij de overdrage van uw gegevens. Deze gegevens zullen enkel verwerkt worden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen of ingevolge een wettelijke verplichting.

Het is mogelijk dat “Amfico-Ampe Accountancy” uw persoonsgegevens moet overdragen aan de bevoegde overheidsinstanties ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. We zullen al het redelijke doen u hiervan vooraf in kennis te stellen, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft. Daarnaast kunnen wij deze gegevens doorgeven aan overige verwerkers, die ons bijstaan bij de uitvoering van onze taken en diensten. 

Rekruteringsdoeleinden

In verband met onze vacatures worden enkel de gegevens verwerkt die door u worden aangeleverd, te weten naam, voornaam, contactgegevens, aanbevelingsbrief en cv.  De persoonsgegevens van potentiele medewerkers worden niet langer bewaard dan nodig voor de aanwervingsprocedure. Indien “Amfico-Ampe Accountancy” deze langer wenst te bewaren, voor een maximale periode van 2 jaar, zal hiervoor uitdrukkelijk de toestemming worden gevraagd.

Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in zowel de toestemming van de potentiële werknemer als ons gerechtvaardigd belang om een geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

Online portaal 

Via ons online portaal kunnen cliënten hun eigen dossier en bijbehorende documenten consulteren. “Amfico-Ampe Accountancy” doet het mogelijke om de beveiliging te garanderen van de login gegevens en verbinding en werkt hiervoor samen met een gespecialiseerde IT-onderneming. De gebruiker dient eveneens in te staan voor de veilige bewaring van zijn/haar login gegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor onze overeenkomst met de cliënt. 

Nieuwsbrief

Naar bestaande klanten kan onder het gerechtvaardigd belang, en dus zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant een nieuwsbrief worden verstuurd per e-mail. Naar prospecten toe zal de uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Op iedere nieuwsbrief voorziet “Amfico-Ampe Accountancy” een optie om uit te schrijven. 

Contactformulier 

Via het contactformulier op onze website worden de persoonsgegevens verzameld, die wij nodig achten om aan uw vraag tegemoet te komen. Deze verwerking van persoonsgegevens vindt haar rechtsgrond in de toestemming van de persoon in kwestie. 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

“Amfico-Ampe Accountancy” bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk in het kader van de doeleinden van de verwerking en in functie onze contractuele relatie met de cliënt. 

Hoe worden uw gegevens beschermd?

“Amfico-Ampe Accountancy” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “Amfico-Ampe Accountancy” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw opgeslagen persoonsgegevens, alsook ons gebruik van deze gegevens. 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Amfico-Ampe Accountancy”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Amfico-Ampe Accountancy” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Amfico-Ampe Accountancy” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Amfico-Ampe Accountancy” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar *@ampe-accountancy.be, per post naar 8210 Loppem, Autobaan 15 bus 4, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

Automatische beslissingen en profiling    

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door “Amfico-Ampe Accountancy” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be. 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Hyperlinks

Deze website maakt gebruik van hyperlinks naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks naar deze websites bevatten. “Amfico-Ampe Accountancy” is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites van andere partijen.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Elke wijziging zal worden gemeld op deze pagina. Wij adviseren u deze pagina regelmatig raad te plegen. 

Laats bijgewerkte versie: 15/11/2019