Maatregelen Coronavirus

Overheidssteun voor Belgische bedrijven naar aanleiding van het Coronavirus

Laatste update : 25 maart 2020

Het Coronavirus (of CoViD-19) beheerst reeds een tijdje het nieuws en heeft nu ook ons land in zijn greep. Zowel onze gezondheid als onze economie wordt hierdoor getroffen. Om de bedrijven financieel te steunen in deze moeilijke tijden, hebben de diverse overheden van ons land bijkomende steunmaatregelen uitgevaardigd.

Amfico wil zoveel mogelijk het evenwicht bewaren tussen verder werken en het voldoen aan alle noden van onze cliënten enerzijds en waken over de gezondheid van onze medewerkers anderzijds.

Uiteraard gaan wij tijdelijk soms ook voorrang moeten geven aan bijstand voor bedrijven die zich in moeilijkheden bevinden en/of werkzaam zijn in de getroffen sectoren. We danken jullie alvast voor jullie begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden.

We streven ernaar een up-to-date en duidelijk overzicht te behouden en onze ondernemers te helpen door deze moeilijke tijden. Wij blijven de situatie opvolgen binnen onze eigen mogelijkheden.

We vatten hieronder voor jullie alvast samen welke maatregelen er door de verschillende overheden mogelijk worden gemaakt, voor bedrijven die getroffen worden door de huidige crisis.

1. Steunmaatregelen FOD Financiën en RSZ

Als onderneming (natuurlijke personen of rechtspersonen) kan je, bij hinder ingevolge de verspreiding van het coronavirus, een aanvraag voor steunmaatregelen indienen bij de FOD Financiën tot uiterlijk 30 juni 2020.

Op deze manier kan je een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling vragen, voor volgende schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • BTW
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Het is ook mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen van de RSZ-bijdragen met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal van 2020. Om dit afbetalingsplan te krijgen moet een aanvraag worden ingediend bij de RSZ (via een online formulier op de website van de RSZ). In dit verzoek moet worden toegelicht hoe de onderneming door het Coronavirus wordt getroffen.  

Let op: bovenstaande maatregelen zijn niet geldig voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus reeds structurele betaalmoeilijkheden kennen, of voor schulden die voortvloeien uit fraude.

Wat moet je hiervoor doen?

 • Één aanvraag indienen per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • Duidelijk aantonen waarom u effectief economische hinder ondervindt (bv significante daling van de omzet, werknemers die niet aanwezig kunnen zijn, uitgestelde leveringen, afzeggingen van opdrachten, etc)

Wijziging 18 maart 2020

Er komt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes en intresten.  Naast deze uitstellen kan u ook reeds de bovenvermelde aanvragen indienen.

BTW

Betaling over de maandaangifte van februari 2020 wordt de betalingstermijn verlengd tot 20 mei 2020.  Voor de maandaangiftes van maart 2020 en het eerste kwartaal van 2020 wordt de betalingstermijn verlengd tot 20 juni 2020.

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor de maandaangifte van februari 2020 wordt de betalingstermijn verlengd tot 13 mei 2020.  Voor de maanaangifte van maart 2020 wordt de betalingstermijn verlengd tot 15 juni 2020.

Personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor zowel de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van intresten een extra termijn van twee maanden worden toegekend voor alle afrekening gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de belastingen gevestigd voor 12 maart 2020 dient zoals hierboven vermeld een aanvraag ingediend te worden.

2. Uitstel voor fiscale formaliteiten

Er komt een uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met een limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.  Alle belastingplichtigen die hieronder vallen krijgen uitstel tot en met donderdag 30 april 2020 voor het indienen van deze aangiftes.

Voor het indienen van de btw-aangiften en ic-aangiften komt er een uitstel voor de aangiften van februari 2020 tot en met 6 april 2020.  Voor de aangiften van maart en het eerste kwartaal 2020 betreft dit een uitstel tot 7 mei 2020.

Voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting wordt de termijn verlengd tot 30 april 2020

3. Aanvraag vervangingsinkomen zelfstandige (overbruggingsrecht)

Het wordt eenvoudiger om een vervangingsinkomen te krijgen bij een tijdelijke stopzetting van de zelfstandige beroepsactiviteit omwille van het Coronavirus.

Voor elke gedwongen onderbreking van tenminste zeven kalenderdagen kan de aanvraag voor het verkrijgen van het vervangingsinkomen ingediend worden bij de sociale verzekeringskas (normaal is dit pas mogelijk vanaf een volledige kalendermaand gedwongen onderbreking). Het vervangingsinkomen bedraagt 1.291.69 euro per maand (1.614,10 euro per maand ingeval van gezinslast).

Voormeld overbruggingsrecht kan aangevraagd worden door elke zelfstandige, helpers en meewerkende echtgenoten, maar ook door bestuurders en werkende vennoten die minstens zeven kalenderdagen de werkzaamheid moet onderbreken door het coronavirus. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is géén beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.

Ook zelfstandigen in bijberoep krijgen toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

De aanvraag van het overbruggingsrecht dient via het sociaal verzekeringsfonds in orde gebracht te worden. Zij zullen ook instaan voor de uitbetaling van de uitkering.

4. Uitstelling/vermindering sociale bijdragen zelfstandige

Het is ook mogelijk om de betaling van de voorlopige bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 uit te stellen of de sociale bijdragen voor het volledige jaar 2020 te verminderen. Dit laatste is echter pas mogelijk in de mate dat het inkomen daalt tot onder de wettelijk vastgelegde grenzen.

Voor wat de uitstellen betreft, dient de aanvraag voor 31 maart 2020 te gebeuren voor de kwartaalbijdragen van het eerste kwartaal (met een uitstel tot 31 maart 2021), en voor 15 juni 2020 (met een uitstel tot 30 juni 2021) voor de bijdragen van het tweede kwartaal.

Let op : Om te kunnen genieten van de aftrek van het Vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen, moet de zelfstandige op 31 december 2020 in orde zijn met de betaling van zijn sociale bijdrage.  Wie dus een uitstel heeft verkregen van betaling van zijn sociale bijdrage kan dus eventueel zijn VAPZ niet aftrekken.

Ter info: je behoudt tijdens de periode van uitstel van betaling of verlaagde sociale bijdragen alle sociale rechten (o.a. ziekteverzekering, uitkering arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust,...).

5. Tijdelijke werkloosheid

Als je door het Coronavirus tijdelijk je activiteiten niet meer kan uitoefenen, kan een tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de werknemers aangevraagd worden aan de RVA. In die situatie is tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk tot en met 30 juni 2020.

Ook in het geval dat je geconfronteerd wordt met tijdelijk gebrek aan werk voor uw werknemers, is tijdelijke werkloosheid om economische redenen mogelijk. In beide gevallen wordt de werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt, verhoogd tot 70% (in plaats van 65%) van het loon (loon begrensd tot maximaal 2.754,76 EUR per maand). Deze verhoging geldt tot 30 juni 2020.

6. Hinderpremie

De ondernemers die getroffen zijn door een verplichte volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor horecazaken die beslissen om nog take-away aan te bieden, kunnen we bevestigen dat dit perfect combineerbaar is met de hinderpremies.

Voor ondernemers met omzetverlies en geen verplichte volledige sluiting verwijzen we naar punt 10.

 

7. Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen door de Vlaamse overheid. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet aanvragen bij hun bank en deze laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen voor maximaal 75%.

8. Uitstel van betaling voor leningen

De federale overheid heeft een akkoord bekomen met de bankensector waarin wordt overeengekomen dat gezinnen en bedrijven die kunnen aantonen dat ze een financiële impact hebben door de coronacrisis aan de bank een uitstel van betaling voor hun lening(en) kunnen vragen tot en met 30 september 2020 en dit zonder aanrekening van extra kosten.

Voor een aanvraag tot uitstel van betaling van je lening neem je best zo snel mogelijk contact op met je bankagentschap.

9. Uitstel onroerende voorheffing en verkeersbelasting (Vlaamse overheid)

Het versturen van de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing zal hoe dan ook uitgesteld worden tot september liet de Vlaamse regering reeds weten.

Daarnaast krijgen ondernemingen ook vier maanden uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Normaal dient het aanslagbiljet inzake verkeersbelasting binnen de twee maanden voldaan te worden. Op aanslagbiljetten die na 26 maart 2020 verstuurd worden, zal er onmiddellijk een betaaltermijn van zes maanden vermeld staan. Op aanslagbiljetten die recentelijk werden verstuurd, mag de belastingplichtige zelf vier maanden extra bijtellen.

10. Compensatiepremie

Voor wie?

Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren.

Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro

Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?

Omzetverlies van -60%

Bedrag?

 • 3.000 euro of 1.500 euro éénmalig
 • Aanvraag via Vlaio

Steunmaatregel

 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper = 3.000 euro
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Verdere instructies hebben we nog niet. Wanneer de toepassing van Vlaio online komt, is ook nog niet gekend.

 

11. Later voorafbetalen minder bestraft

Ondernemingen en eenmanszaken dienen tijdig vooraf te betalen om de verhogingen van belastingen te vermijden.  De eerste vervaldag hiervoor van 10 april geeft traditioneel dan ook het grootste voordeel.  Net omdat ondernemers vandaag niet over de nodige cashmiddelen beschikken heeft de regering de bonificaties voor voorafbetalingen voor de derde en vierde voorafbetaling opgetrokken.  Voor vennootschappen stijgt de bonificatie voorafbetaling van 10 oktober van 6% naar 6.75%.  Deze van 20 december van 4,5% naar 5.25%   Voor eenmanszaken gaat die enerzijds van 2% naar 2.25% en anderzijds van 1.5% naar 1.75%

Hiermee wil de regering meer ademruimte geven en iedereen zijn voorafbetalingen wat te laten uitstellen.  

Amplify your business, ook in economisch woelige tijden.

Amfico houdt de spreekwoordelijke vinger aan de pols. Waar mogelijk denken we pro-actief mee met onze cliënten. Neem uiteraard ook zelf initiatief en vraag ons om hulp of advies, om gebruik te kunnen maken van één van bovenstaande steunmaatregelen. 

We helpen u graag verder of verwijzen u door naar de juiste instanties. Contacteer ons op het nummer 050 31 90 09 of via e-mail naar info@amfico.be.  

Weet dat in onze kantoren alle nodige maatregelen worden genomen om de besmetting van het Coronavirus te voorkomen, en we verder de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid op de voet volgen. Op die manier proberen wij de continuïteit in onze dienstverlening te garanderen en blijven onze kantoren dagelijks telefonisch en per mail bereikbaar.

Klanten ontvangen wij vanaf heden enkel nog op afspraak zolang de situatie onveranderd blijft.   Komt u gewoon iets afgeven, dan kan dit uiteraard nog steeds. Maak zeker ook gebruik van zowel de gewone als de grote brievenbus in ons portaal.

Voor de meest recente informatie kan u de volgende linken van de overheid volgen.